Направете Вашата резервация:

Поверителност при осъществяване на маркетинг

Политики за поверителност

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „ВГ“ АД - Хотел „Маринела“ (по-долу „Хотелът/а“ или “ВГ“). По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорното за обработването на вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно ОРЗД,
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на вашите данни носи „ВГ“ АД, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 121186623.

В случай, че желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за вас данни, подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп, искате да подадете възражение или оттеглите съгласието си за обработване, може да се свържете с нас на адрес: гр. София, п. к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №100, длъжностно лице по защита на данните: Весела Василева, тел. за връзка: 0889 99 86 55, e-mail: dpo@hotel-marinela.com

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите клиенти. Информацията се събира непосредствено и по-специално засяга вашето  име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон).

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

В случай, че изявите своето изрично съгласие, вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности. Съгласието си може да прпедоставите като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие. 

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;

 • право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;

 • право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;

 • право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;

 • право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;

 • право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.

 • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • други хотели от групата на ВГ, когато е необходимо и допустимо по закон;

 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;

 • партньори на BГ (напр. туроператори, счетоводители, дружество за външен архив или юристи при съдебен спор), включително посредством платформите Opera S&C и Opera PMS;

 • при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени.

При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

 • по факс – 029153525;

 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

ФОРМУЛЯР ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА  ДАННИ

 

 

Аз, ________________________, e-mail:____________________ тел.________________, давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на електронния маркетинг, както е описано в Известието за поверителност по-горе от страна на Хотел „Маринела“, с адрес за кореспонденция в гр. София, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 100, и длъжностното лице по защитата на данните:
Весела Василева, тел. за връзка: 0889 99 86 55, e-mail: dpo@hotel-marinela.com

 

 

Дата: _____________                      Подпис на субекта на данните: ___________________

                                                                                                                       

                                                                                                                          (………………………………)

 

 

Вижте файла в PDF формат тук