Направете Вашата резервация:

Групова политика за защита на данните

Политики за поверителност

Считано от 25 май 2018 влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД), с който се променя съществуващият правен режим по защита на данните и свободното движение на същите.

Като организации, установени на територията на Република България и обработващи данни на граждани на ЕС, за членуващите във Виктория Груп („Групата“) организации възникват редица задължения, свързани с обработването на личните данни и тяхното свободно движение в съответствие ОРЗД, актовете по неговото прилагане и действащото национално законодателство.

С оглед на това Групата предоставя на своите членове настоящата Групова политика за защита на личните данни („Груповата политика“), която, ведно с приложенията към нея, да бъде възприета и прилагана на нивото на всяка отделна организация като минимален стандарт при обработването на данни на физическите лица и осигуряването на тяхното свободно движение.

Прочетете цялата политика: тук