Направете Вашата резервация:

Contact details

Контакти

Местно време

19:38

Времето

Местна валута

Лев (BGN)

Намерете ни!

Контакти

Хотел Маринела: 1407 София, бул. Джеймс Баучер  100, телефон: +359 2 969 2222, факс: +359 2 969 2223, e-mail: reservations@hotel-marinela.com

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ( ДПО): 

Весела Василева, тел. за връзка: 0889 99 86 55, e-mail: dpo@hotel-marinela.com

Груповата политика за защита на личните данни на Victoria Group Hotels & Resorts, можете да разгледате тук

В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните на контактите по-горе.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН?

При оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

  • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • по факс – 029153525;
  • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
  • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

Кратка форма за контакти

Контакти